www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 3

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 3 - 2017 - 72. årg.

Styrelederen har ordet: Hvor går kontrollutvalgene og revisjonen i kommunene?

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er ikke sikkert dette er et spørsmål som er på alles lepper ennå, men det bør interessere flere enn de som driver med revisjon og tilsyn i kommune-Norge. Dette ser vi spesielt i et valgår.

Les mer »

Ytringsfrihet og varsling i kommunal sektor

Forskningssjef Sissel C. Trygstad og forsker Anne Mette Ødegård, Fafo

Ansattes ytringsfrihet har aldri stått sterkere. Det er lov å være samfunnsengasjert på eget arbeidsfelt og å bruke sin fagkunnskap i det offentlige ordskiftet.

Les mer »

Forvaltningsrevisjon av håndtering av varsler

Margrete Mjølhus Kleiven og Astrid Indrebø, forvaltningsrevisorer, KomRev NORD

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunens flyktningetjeneste.

Les mer »

Kronikk: Etiske utfordringer i forvaltningen

Foto: KSTora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Etikk er læren om hvordan mennesker i et samfunn skal omgås hverandre. For Norge som rettsstat er det lover, forskrifter og avgjørelser i rettssystemet som ivaretar det rettslige samfunnsgrunnlaget.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden Torbjørn Olsen
 • Riksrevisjonens undersøkelser av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser Avdelingsdirektør Anne Fikkan, Riksrevisjonen
 • Regnskapsmessige og tekniske utfordringer ved kommunesammenslåing Marit Følstad Iversen, leder, Inn-Trøndelag Regnskap og lønn
 • Kartlegging av selskapskontroll av kommunalt eide selskaper – resultater fra en spørreundersøkelse Seniorrådgiver Bodhild Laastad, NKRF
 • Nytt om navn Østfold kommunerevisjon IKS
  KUBIS – Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn
  Buskerud Kommunerevisjon IKS
  KomRev NORD IKS
  Møre og Romsdal Revisjon IKS
 • Debatt: «Bestiller-/utførermodellen og rolleavklaring» Reidar Enger, leder for kontrollutvalgets sekretariat i Oslo kommune
 • Hva skjer? Folkevalgt lederskap og kommunal organisering
  «Etikk er god butikk» – dilemmasamling
  Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016

Kommunerevisoren nr. 3/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp