www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 6

Vær oppmerksom på at Kommunerevisorens arkiv fra 2018 (og tidligere utgivelser) ligger på gammel serverløsning og er ikke spesielt tilrettelagt for lesing på telefon eller nettbrett.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nr. 6 - 2017 - 72. årg.

Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er mange som har innflytelse på den kommunale egenkontrollen. Men vi må spørre oss: Hva kan NKRF gjøre for å bidra til en styrket kommunal egenkontroll?

Les mer »

Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det skjer

Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen og prosjektleder for «Riksrevisjonens Datasenter»

Robotene kommer, sies det. Og ja, roboter, eller mer generelt maskiner som i en viss forstand kan lære av hva de har gjort tidligere, vil relativt raskt komme til å ta over en del oppgaver som i dag gjøres manuelt av revisorer.

Les mer »

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene?

Statsaut. revisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen, ass. revisjonssjef, Agder Kommunerevisjon IKS

Det ble i juli 2016 fattet vedtak av Skattedirektoratet vedrørende rett til merverdiavgiftskompensasjon for Kilden Teater- og Konserthus IKS (Kilden) og Stavanger Konserthus IKS. Sakene hadde pågått i flere år, og som nå tilsynelatende har fått sin avklaring.

Les mer »

Kronikk: Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i kommunesektoren?

Riksrevisor Per-Kristian Foss

I mai la Riksrevisjonen frem en forvaltningsrapport om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Målet med undersøkelsen var å kartlegge statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og å vurdere i hvilken grad det legges til rette for innsyn.

Les mer »

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden Torbjørn Olsen
 • Folkevalgt lederskap i den kommunale organiseringsjungelen Sigrid Stokstad, forsker II, NIBR
 • Bestiller-utførermodellen og rolleavklaring NKRFs kontrollutvalgskomite (Mona Moengen, Kari Louise Hovland og Alexander Etsy Jensen)
 • Regnskapsmessige problemstillinger ved kommunesammenslåinger Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF
 • Kommentar til innlegg «Oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat» i Kommunerevisoren nr. 4/2017 Tage Karlsen, seniorrådgiver K-Sekretariatet IKS og Bjørn H. Wikasteen, seniorrådgiver K-Sekretariatet IKS
 • Formål med internrevisjon - en oppklaring Ellen Brataas, generalsekretær i IIA Norge og Ellen Braathen, leder av internrevisjonen i Oslo komune
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2017
 • Nytt om navn Østfold kommunerevisjon IKS
  Nordland fylkesrevisjon
  Aust-Agder revisjon IKS
  Telemark kommunerevisjon IKS
  Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Kommunerevisoren nr. 6/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp